کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

💡موضوع نخست درک این مطلب است که:
❓اهداف سازمان از اجراء و پیاده سازی سیستم چیست؟
❓چه چشم اندازی برای سازمان پس از اجرای سیستم پیش بینی می گردد؟

✅ هدف‌ از استقرار سیستم مدیریت کیفیت، کسب اعتماد و اطمینان‌ کافی‌ در این مورد است که‌ یک‌ محصول‌ و یا خدمت‌، مشخصات‌ و الزامات کیفی‌ تعیین‌ شده‌ را از طریق‌ انجام‌ یک‌ سلسله‌ عملیات‌ سازمان‌ یافته‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ تامین می کند.

✅ ‌استقرار صحیح‌ این‌ نظام‌ مشتری‌ را مطمئن‌ می‌سازد که‌ محصول‌ یا خدمت‌ مورد تقاضای‌ او به‌ موقع‌ و با کیفیت‌ خواسته‌ شده‌ در اختیار وی‌ قرار خواهد گرفت‌ و در سازمان باعث‌ بهبود مستمر کیفیت‌ محصول‌ و یا خدمت، کاهش‌ ضایعات، کاهش‌ و یا حذف‌ دوباره‌ کاری ها، حذف‌ احتمال‌ استفاده‌ از محصول‌ نامنطبق‌ در فرآیند، سازماندهی‌ محیط‌ کار، مشخص‌ شدن‌ مسئولیت ها و اختیارات‌ ، کنترل‌ و ثبت‌ عوامل‌ موثر بر کیفیت، یکپارچه سازی و استانداردسازی روش‌ انجام‌ کار و … می‌شود.

✅ سیستم های مدیریت کیفیت در بر گيرنده الزاماتي براي ايجاد، استقرار، اجراء و برقرار نگهداشتن سيستمی پایدار و قابل اطمینان در سازمان ها مي باشد. از این رو سازمان ها اقدام به پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت می نمایند.

✅ فرآیند پیاده سازی سیستم، معمولا در مراحل مستندسازی، اجرای مستندات طراحی شده، ممیزی داخلی، رفع عدم انطباق های ممیزی، ممیزی نهایی و صدور گواهینامه قابل برنامه ریزی و اجرا است.

🎯 هدف نهایی از پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در دو زمینه می باشد:

1️⃣ توانمندسازی سازمان در فراهم آوردن مداوم محصول یا خدمتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی را برآورده می سازد.

2️⃣ افزایش رضایت مشتری از طریق کاربری موثر سیستم مدیریت کیفیت، از جمله فرآیندهایی که به بهبود مستمر سیستم و اطمینان از تطابق با الزامات مشتری، سایر طرف های ذینفع و الزامات قانونی می پردازد.

One thought on “کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *