کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

💡موضوع نخست درک این مطلب است که:
❓اهداف سازمان از اجراء و پیاده سازی سیستم چیست؟
❓چه چشم اندازی برای سازمان پس از اجرای سیستم پیش بینی می گردد؟

✅ هدف‌ از استقرار سیستم مدیریت کیفیت، کسب اعتماد و اطمینان‌ کافی‌ در این مورد است که‌ یک‌ محصول‌ و یا خدمت‌، مشخصات‌ و الزامات کیفی‌ تعیین‌ شده‌ را از طریق‌ انجام‌ یک‌ سلسله‌ عملیات‌ سازمان‌ یافته‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ تامین می کند.

✅ ‌استقرار صحیح‌ این‌ نظام‌ مشتری‌ را مطمئن‌ می‌سازد که‌ محصول‌ یا خدمت‌ مورد تقاضای‌ او به‌ موقع‌ و با کیفیت‌ خواسته‌ شده‌ در اختیار وی‌ قرار خواهد گرفت‌ و در سازمان باعث‌ بهبود مستمر کیفیت‌ محصول‌ و یا خدمت، کاهش‌ ضایعات، کاهش‌ و یا حذف‌ دوباره‌ کاری ها، حذف‌ احتمال‌ استفاده‌ از محصول‌ نامنطبق‌ در فرآیند، سازماندهی‌ محیط‌ کار، مشخص‌ شدن‌ مسئولیت ها و اختیارات‌ ، کنترل‌ و ثبت‌ عوامل‌ موثر بر کیفیت، یکپارچه سازی و استانداردسازی روش‌ انجام‌ کار و … می‌شود.

✅ سیستم های مدیریت کیفیت در بر گيرنده الزاماتي براي ايجاد، استقرار، اجراء و برقرار نگهداشتن سيستمی پایدار و قابل اطمینان در سازمان ها مي باشد. از این رو سازمان ها اقدام به پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت کیفیت می نمایند.

✅ فرآیند پیاده سازی سیستم، معمولا در مراحل مستندسازی، اجرای مستندات طراحی شده، ممیزی داخلی، رفع عدم انطباق های ممیزی، ممیزی نهایی و صدور گواهینامه قابل برنامه ریزی و اجرا است.

🎯 هدف نهایی از پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در دو زمینه می باشد:

1️⃣ توانمندسازی سازمان در فراهم آوردن مداوم محصول یا خدمتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی را برآورده می سازد.

2️⃣ افزایش رضایت مشتری از طریق کاربری موثر سیستم مدیریت کیفیت، از جمله فرآیندهایی که به بهبود مستمر سیستم و اطمینان از تطابق با الزامات مشتری، سایر طرف های ذینفع و الزامات قانونی می پردازد.

One thought on “کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

پاسخ دادن به یک نویسندهٔ دیدگاه در وردپرس لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *